نرخ نامه ها

نرخ نامه ها و کرایه حمل

از مبداء بندرعباس به مقصد15 تن
مبلغ به ریال
22 تن
مبلغ به ریال
توضیحات :
با احتساب 1 بیمه
200.000.000 ریال
اراک25.397.50028.049.500
اردبیل35.225.50038.813.500
اشتهارد26.853.50029.713.500
اصفهان21.341.50023.369.500
بابل2950550032.573.500
بوشهر20.873.50023.005.500
بوئین زهرا26593.50029.245.500
تبریز30.337.50033.457.500
تهران25.553.50027.945.500
رشت28.049.50030.805.500
ساوه25.657.50028.153.500
سنندج29.973.50033.041.500
شهرضا20.769.50022.797.500
شیراز17.649.50019.417.500
فردوس26.385.50029.089.500
قزوین26.853.50029.713.500
مشهد28.257.50031.481.500
کاشان23.629.50026.021.500
کرج25.761.50028.257.500
کرمانشاه29.817.50032.833.500
یزد18.377.50020.041.500

 

 

 

فرم ۱

نرخ نامه

 

 

نرخ نامه حمل و نقل

 

نامه ها